Nowy numer (62, z. 1)/New Issue (62, z. 1)

Informujemy, że zeszyt pierwszy najnowszego numeru (poświęcony Zaangażowaniu) jest już dostępny w wersji elektronicznej w Otwartym Dostępie, w bazie CEJSH.

We have the pleasure to present the latest issue of The Problems of Literary Genres (62/2019, vol. 1).  The current issue is now available in Open Access – CEJSH database.

 

czyt2

Nabór tekstów na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że nabór tekstów na 2019 rok został już zamknięty. Poniżej zamieszczamy propozycje na 2020 rok.

We would like to kindly inform you that the recruitment for 2019 has already been closed. Below are the proposals for 2020.

nr 1/2020 FILM-MEDIA-LITERATURA, red. prowadzący dr hab. Małgorzata Jakubowska

Przestrzeń naszego doświadczenia znaczona jest ekranami: laptopy, smartfony, tablety, czytniki. Oczywistym jest, że technologia przekształca tradycyjne media. Literatura jako medium dyskursu, pamięci odnajduje się w sferze humanistyki cyfrowej. Czy, jak twierdzi Michał Paweł Markowski, wciąż pozostaje „medium doskonałym”? Teoretyk stawia kwestię do rozważenia: „Czym jest mediumiczność literatury, czym zajmuje się literatura jako medium, które pozwala przemawiać temu, co niedostępne w życiu codziennym?”.

Film od początku flirtuje z techniką i technologią nowych mediów. Ostatnie dwa stulecia są świadkami kolejnych rewolucji w sferze obrazowości, ale napięcie między słowem a obrazem pozostaje ważnym aspektem artystycznego tworzywa. Dziś reżyserzy projektują „rzeczywistości wirtualne” i quasi-interaktywne narracje poszerzające spektrum własnych narracyjnych i technologicznych możliwości. Czy są granice medium? Czy współczesna „filomozofia” proponuje nowe ujęcia tych problemów?

I pytanie kolejne czy w ramach medium są granice? Czy gatunek podobnie jak medium przeżywa swoje inter- i transgatunkowe poszukiwania budując kolejne pomosty między mediami? Jak strategie metatekstowe (autotematyzm, zwrotność) problematyzują zarówno kwestie gatunków, jak i medium? Jak techniki dystansacyjne skłaniają do refleksji na temat audiowizualnej kultury/medium/gatunku?

W numerze FILM-MEDIA-LITERATURA interesują nas następujące obszary:

 • film/literatura jako medium
 • diagnozowanie przemian wewnątrz „tradycyjnych” mediów
 • praktyki intermedialne i transmedialne
 • relacja między słowem a obrazem na poziomie medialnym
 • relacja między słowem a obrazem w konkretnych praktykach artystycznych
 • czas/przestrzeń na tle medium/gatunku/tekstu
 • przemiany i hybrydyzacje wewnątrz gatunków/ w konkretnych praktykach artystycznych
 • strategie metatekstowe
 • techniki dystansujące

Termin nadsyłania tekstów – koniec stycznia 2020

FILM-MEDIA-LITERATURE

The space of our experience is filled with screens of laptops, smart phones, tablets, e-readers. It is going without saying that technology is transforming “traditional” media. Literature as a discourse or the medium of memory is reflected in the sphere of digital humanities. ‘Is it still a perfect medium?’ as Michał Paweł Markowski asks. The theoretician raises the following questions for our consideration: “What is the mediumistic quality of literature? What is the subject of literature which, being a medium, reveals the unaccessible in our everyday life?”

We have been the witness of the successive revolutions in the area of imagery for the last two centuries, but the tension between the word and the image is still an important aspect of artistic expression. Since the beginning the film has been flirting with technique and technology of new media. Nowadays, directors project virtual reality and quasi-interactive narrations expanding the spectrum of narrative and technological possibilities. Are there any limits of the medium? Does the modern “filmosophy” introduce new approaches to these problems?

Another question is: are the any borders within the medium itself? Is the genre going through inter- and trans-genre searching of the unknown building of new bridges between media? How  do metatexstual strategies (autothematism, reflexivity) perceive the problem of genre issues as well as the medium. To what extend are the distancing techniques thought provoking concerning audiovisual culture/ medium/ genre?

In the issue FILM-MEDIA-LITERATURE we are covering the following areas:

 • film/ literature as the medium
 • diagnosing the changes within “traditional” media
 • intermedial and transmedial practices
 • relations between the word and the image on the medial level
 • relations between the word and the image in artistic practices
 • the space/the time within medium/genre/text
 • transformations and hybrids within genres/ in artistic practices
 • metatexstual  strategies
 • distancing techniques

Submissions to: 2020-01-31

nr 2/2020 Sound Studies, red. prowadzący dr Kinga Sygizman

 

„Bodźców dźwiękowych doświadczamy nieustannie każdego dnia. Nasze uszy pracują nawet wtedy, kiedy śpimy” – pisze badacz dźwięku, Julian Treasure. Dlatego tym razem uwagę skupimy na różnych aspektach audialności. Zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących semantyki dźwięku w różnych przekazach kultury, także takich, w których eksperymenty foniczne nie są gatunkową normą. Warte omówienia są też – przybierające różne formy gatunkowe – dźwiękowe opowieści, ich kompozycja, dynamika, wykorzystanie radiowych środków wyrazu. Interesują nas także badania nad audiosferą otaczających nas przestrzeni i tworzywem audialnym budującym tę przestrzeń oraz badania nad pejzażami dźwiękowymi (soundscapes). Ciekawym polem badawczym wydaje się również ekologia dźwięku i zagadnienia związane ze świadomym, uważnym słuchaniem, odczytywaniem wrażeń i bodźców słuchowych.

Termin nadsyłania tekstów – koniec lutego 2020

Sound Studies!

„We experience sound stimuli every day. Our ears work even when we sleep” writes sound researcher Julian Treasure. That is why this time we will focus our attention on sounds studies. We invite everybody who is interested in the problems to submit texts on sound semantics in various cultural texts, including those in which phonics experiments are not a genre standard. We would love to discuss also various genre forms such as sound stories, their composition, dynamics, the use of audio expressing materials. We are also interested in taking into consideration the sound of the surrounding spaces and the audio material that builds this space, as well as research on the soundscapes. An exciting research area seems to be also sound ecology and issues related to conscious, attentive listening or reading sound stimuli.

Submissions to: 2020-02-29

nr 3/2020 Speculative Genre, red. prowadzący dr hab. Katarzyna Ostalska, dr Tomasz Fisiak

Fikcja spekulatywna: utopia i dystopia w ujęciu genderowym

Odnosząc się do gatunku spekulatywnego, uznany teoretyk gatunku i pisarz, Robert A. Heinlein używa terminu „wyobrażona-ale-możliwa” narracja, która „ekstrapoluje od ‘tego, co jest’ do tego co ‘mogłoby być’”. Jak zgodnie przyznają współcześni twórcy myśli krytycznej, rzeczywistość, w której żyjemy zmusza nas do stawienia czoła gwałtownemu i niespotykanemu w dotychczasowych skali i tempie rozwojowi nowoczesnych technologii, któremu towarzyszą m.in. wyzwania epoki post-humanizmu, trans-humanistyczne transformacje ciała, zmiany w obrębie środowiska naturalnego oraz klimatu (Lothian), genetyczne modyfikacje. Istoty i postaci inne niż ludzkie, dyskurs zorientowany na przedmioty, „nowy” materializm, który rzuca wyzwanie „dawnemu” porządkowi myśli teoretycznej – to wszystko znajduje się obecnie w centrum badań i zainteresowań naukowych. Z jednej strony, obserwowane zmiany stwarzają nowe możliwości, zaś z drugiej mogą wywołać poczucie lęku i zagrożenia. W nawiązaniu do ww. czynników, w swojej opublikowanej niedawno, a już nagrodzonej monografii, zatytułowanej Old Futures: Speculative Fiction and Queer Possibility (2018), Lothian zauważa, że „życie w przyszłości dla niektórych może oznaczać, że dwudziestowieczne technologiczne utopie realizują się dzięki nieustannej bezprzewodowej łączności i dostępności medialnej, dla innych oznacza to trud budowania przyszłości pośród agresywnych, dystopijnych realiów”. Nigdy dotąd nurt spekulatywny nie był tak licznie reprezentowany w przekazach i różnego rodzaju mediach, zarówno tradycyjnych, jak i tych nowych. Według Oxford Research Encyclopedias, spekulatywny rodzaj literacki, który rozwinął się w obecnym stuleciu, wynika z globalnych, międzykulturowych kontaktów i współpracy. Co ważne, pozwala on zaistnieć dyskursom mniejszościowym, heterogenicznym, takim, które kwestionują istnienie „jednomyślnej, mimetycznej rzeczywistości” na rzecz wyobrażania sobie wielorakich „możliwych przyszłości” (Oziewicz).

Numer specjalny Zagadnień Rodzajów Literackich 3.2020 skierowany jest do Autorów, którzy zechcą wyobrazić sobie alternatywne, spekulatywne wersje „przyszłości” biorąc pod uwagę płeć kulturową jako główny punkt odniesienia. Numer stawia sobie za cel zbadanie całego spektrum „możliwych” scenariuszy, które podważają binarność płciową oraz patriarchalny porządek, kierując się w stronę alternatywnego rozwoju sytuacji, zarówno w wymiarze utopijnym, jak i dystopijnym.

Kiedy rozpatruje się kulturę i literaturę spekulatywną w szerszym kontekście, jawi się ona wówczas jako „rodzaj eksperymentu myślowego” czy „obszar produkcji kultury” (Oziewicz), hybryda podlegająca re-konceptualizacji, której zwolennikami są głównie rozwijające się, nowo powstające dziedziny kultury, jak również globalne sieciowe społeczności. Ponieważ cechą tego gatunku jest ciągła zmiana i szybkie reagowanie na otaczającą rzeczywistość, stale powstają nowe podtypy tego dyskursu, z czego wynika też jego wielowymiarowy, różnorodny charakter.

Redaktorzy numeru specjalnego zapraszają Autorów do przysłania oryginalnych, niepublikowanych dotąd artykułów, które mieszczą się w obszarze gatunku spekulatywnego w jego genderowym aspekcie:

 • Utopia;
 • Dystopia;
 • Retrofuturyzm;
 • Historia alternatywna;
 • Postapokalipsa;
 • Bio-fikcja;
 • Climate fiction (cli-fi);
 • Fikcja post-crisis;
 • Literature gotycka oraz horror;
 • Zombie w literaturze i (pop)kulturze;
 • Dyskurs post- i transhumanistyczny;
 • Steampunk;

Termin nadsyłania gotowych artykułów w języku angielskim – 31 października 2019

SPECULATIVE GENRE: THE GENDERED DIMENSION OF CONTEMPORARY UTOPIA/DYSTOPIA

An established theorist and the twenty-century writer, Robert A. Heinlein uses the term “imaginary-but-possible” narration, which “extrapolates from ‘what is’ to ‘what might be.’” As widely stressed by critics of today, the contemporary world faces the reality of abrupt technological advancement on the scale and pace unprecedented in previous eras, posthuman challenges and transhuman corporeal enhancements, accompanied by environmental changes, climate alterations (i.e. Lothian), genetic modifications, to name but a few. Non-human characters and object-centred narratives are brought into  the discourse, new materialism has challenged the “old” critical world. On the one hand, it opens up new possibilities; on the other, it may evoke apprehension. In the recently published, critically acclaimed study, Old Futures: Speculative Fiction and Queer Possibility (2018), when referring to the aforementioned factors, Lothian argues that all “[l]iving in the future for some may mean that the twentieth century’s technological utopias are playing out in continual wireless connectivity and media availability. For others, it means labouring to build that future amid violent, dystopian realities.” Never before have speculations about the “possible” state of affairs been so prolifically represented in all kinds of new and established media. According to Oxford Research Encyclopedias, the speculative genre of the twenty-first century is an outcome of intercultural, global exchanges, and it encourages non-mainstream, heterogeneous standpoints, the ones that instead of reproducing “the consensus, mimetic reality” shift towards imagining “possible futures” (Oziewicz).

The special issue 3.2020 invites contributors to “imagine” gendered futures created within the convention of the speculative genre. It wishes to examine a variety of possible scenarios that challenge both gender binaries and patriarchal assumptions, and envisage alternative developments, both in their utopian and dystopian dimensions.

When examined from a broader perspective, the speculative genre is a “mode of thought-experimenting,” “a field of cultural production,” as stressed by Oziewicz, a hybrid open to reconceptualization, embraced nowadays mostly by emerging cultures and worldwide interconnected communities. Due to being responsive to the up-to-the-moment alternations, the speculative genre is a multifaceted concept that comprises numerous related classifications.

The editors of the special volume would like to welcome original and unpublished contributions devoted to a gendered dimension of the following speculative subcategories:

 • Utopia;
 • Dystopia;
 • Retrofuturism;
 • Alternate history;
 • Post-apocalyptic discourse;
 • Bio-fiction;
 • Climate fiction (cli-fi);
 • Post-crisis narratives;
 • Gothic and horror;
 • Zombie narratives;
 • Posthuman and transhuman discourse;
 • Steampunk;

The deadline for submitting complete articles in English is 31 October 2019.

nr 4/2020 bez tematu głównego

Termin nadsyłania tekstów – koniec marca 2020

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie tekstów na adres e-mail redakcji: problems.zrl@uni.lodz.pl. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Nabór tekstów do nowego numeru/ Recruitment of texts for the new issue

1457534_1056047611114642_4603642774680858046_nFILM-MEDIA-LITERATURA

Przestrzeń naszego doświadczenia znaczona jest ekranami: laptopy, smartfony, tablety, czytniki. Oczywistym jest, że technologia przekształca tradycyjne media. Literatura jako medium dyskursu, pamięci odnajduje się w sferze humanistyki cyfrowej. Czy, jak twierdzi Michał Paweł Markowski, wciąż pozostaje „medium doskonałym”? Teoretyk stawia kwestię do rozważenia: „Czym jest mediumiczność literatury, czym zajmuje się literatura jako medium, które pozwala przemawiać temu, co niedostępne w życiu codziennym?”.

Film od początku flirtuje z techniką i technologią nowych mediów. Ostatnie dwa stulecia są świadkami kolejnych rewolucji w sferze obrazowości, ale napięcie między słowem a obrazem pozostaje ważnym aspektem artystycznego tworzywa. Dziś reżyserzy projektują „rzeczywistości wirtualne” i quasi-interaktywne narracje poszerzające spektrum własnych narracyjnych i technologicznych możliwości. Czy są granice medium? Czy współczesna „filomozofia” proponuje nowe ujęcia tych problemów?

I pytanie kolejne czy w ramach medium są granice? Czy gatunek podobnie jak medium przeżywa swoje inter- i transgatunkowe poszukiwania budując kolejne pomosty między mediami? Jak strategie metatekstowe (autotematyzm, zwrotność) problematyzują zarówno kwestie gatunków, jak i medium? Jak techniki dystansacyjne skłaniają do refleksji na temat audiowizualnej kultury/medium/gatunku?

W numerze FILM-MEDIA-LITERATURA interesują nas następujące obszary:

 • film/literatura jako medium
 • diagnozowanie przemian wewnątrz „tradycyjnych” mediów
 • filomozofia  (filozofia i medium filmowe)
 • praktyki intermedialne i transmedialne
 • relacja między słowem a obrazem na poziomie medialnym
 • relacja między słowem a obrazem w konkretnych praktykach artystycznych
 • czas/przestrzeń na tle medium/gatunku/tekstu
 • przemiany i hybrydyzacje wewnątrz gatunków/ w konkretnych praktykach  artystycznych
 • strategie metatekstowe
 • techniki dystansujące

Preferujemy teksty o charakterze oryginalnych artykułów naukowych oraz artykuły przeglądowe, także studia przypadków, w dalszej kolejności – komentowane komunikaty o wynikach badań oraz artykuły recenzyjne.

Wskazówki redakcyjne: https://zagadnienia.files.wordpress.com/2016/01/zrl_wskazc3b3wki_redakcyjne_2016__20-05_.pdf

____________________________________________________________________________________________

FILM-MEDIA-LITERATURE

The space of our experience is filled with screens of laptops, smart phones, tablets, e-readers. It is going without saying that technology is transforming “traditional” media. Literature as a discourse or the medium of memory is reflected in the sphere of digital humanities. ‘Is it still a perfect medium?’ as Michał Paweł Markowski asks. The theoretician raises the following questions for our consideration: “What is the mediumistic quality of literature? What is the subject of literature which, being a medium, reveals the inaccessible in our everyday life?”

We have been the witness of the successive revolutions in the area of imagery for the last two centuries, but the tension between the word and the image is still an important aspect of artistic expression. Since the beginning the film has been flirting with technique and technology of new media. Nowadays, directors project virtual reality and quasi-interactive narrations expanding the spectrum of narrative and technological possibilities. Are there any limits of the medium? Does the modern “filmosophy” introduce new approaches to these problems?

Another question is: are the any borders within the medium itself? Is the genre going through inter- and trans-genre searching of the unknown building of new bridges between media? How  do metatexstual strategies (autothematism, reflexivity) perceive the problem of genre issues as well as the medium. To what extend are the distancing techniques thought provoking concerning audiovisual culture/ medium/ genre?

In the issue FILM-MEDIA-LITERATURE we are covering the following areas:

 • film/ literature as the medium
 • diagnosing the changes within “traditional” media
 • filmosophy and the medium
 • intermedial and transmedial practices
 • relations between the word and the image on the medial level
 • relations between the word and the image in artistic practices
 • the space/the time within medium/genre/text
 • transformations and hybrids within genres/ in artistic practices
 • metatexstual  strategies
 • distancing techniques

EDITORIAL GUIDELINES: https://zagadnienia.files.wordpress.com/2016/01/zrl_editorial_guidelines_2016.pdf

DEADLINE : 30th December 2019

CONTACT: gosia.jakubowska@uni.lodz.pl

problems.zrl@uni.lodz.pl

 

 

Numer 61, z. 2/Issue 61, part II

Informujemy, że ukazał się najnowszy zeszyt „Zagadnień Rodzajów Literackich” poświęcony zagadnieniu płci awangardy. Numer ukazał się w wersji elektronicznej w bazie CEJSH.

__________________________________________________________________________________________

We have the pleasure to present the latest issue of The Problems of Literary Genres (61/2018, vol. 2).  The current issue is now available in Open Access  – CEJSH database.

61-126z2

1-1