Nabór tekstów do nowego numeru/ Recruitment of texts for the new issue

1457534_1056047611114642_4603642774680858046_nFILM-MEDIA-LITERATURA

Przestrzeń naszego doświadczenia znaczona jest ekranami: laptopy, smartfony, tablety, czytniki. Oczywistym jest, że technologia przekształca tradycyjne media. Literatura jako medium dyskursu, pamięci odnajduje się w sferze humanistyki cyfrowej. Czy, jak twierdzi Michał Paweł Markowski, wciąż pozostaje „medium doskonałym”? Teoretyk stawia kwestię do rozważenia: „Czym jest mediumiczność literatury, czym zajmuje się literatura jako medium, które pozwala przemawiać temu, co niedostępne w życiu codziennym?”.

Film od początku flirtuje z techniką i technologią nowych mediów. Ostatnie dwa stulecia są świadkami kolejnych rewolucji w sferze obrazowości, ale napięcie między słowem a obrazem pozostaje ważnym aspektem artystycznego tworzywa. Dziś reżyserzy projektują „rzeczywistości wirtualne” i quasi-interaktywne narracje poszerzające spektrum własnych narracyjnych i technologicznych możliwości. Czy są granice medium? Czy współczesna „filomozofia” proponuje nowe ujęcia tych problemów?

I pytanie kolejne czy w ramach medium są granice? Czy gatunek podobnie jak medium przeżywa swoje inter- i transgatunkowe poszukiwania budując kolejne pomosty między mediami? Jak strategie metatekstowe (autotematyzm, zwrotność) problematyzują zarówno kwestie gatunków, jak i medium? Jak techniki dystansacyjne skłaniają do refleksji na temat audiowizualnej kultury/medium/gatunku?

W numerze FILM-MEDIA-LITERATURA interesują nas następujące obszary:

 • film/literatura jako medium
 • diagnozowanie przemian wewnątrz „tradycyjnych” mediów
 • filomozofia  (filozofia i medium filmowe)
 • praktyki intermedialne i transmedialne
 • relacja między słowem a obrazem na poziomie medialnym
 • relacja między słowem a obrazem w konkretnych praktykach artystycznych
 • czas/przestrzeń na tle medium/gatunku/tekstu
 • przemiany i hybrydyzacje wewnątrz gatunków/ w konkretnych praktykach  artystycznych
 • strategie metatekstowe
 • techniki dystansujące

Preferujemy teksty o charakterze oryginalnych artykułów naukowych oraz artykuły przeglądowe, także studia przypadków, w dalszej kolejności – komentowane komunikaty o wynikach badań oraz artykuły recenzyjne.

Wskazówki redakcyjne: https://zagadnienia.files.wordpress.com/2016/01/zrl_wskazc3b3wki_redakcyjne_2016__20-05_.pdf

____________________________________________________________________________________________

FILM-MEDIA-LITERATURE

The space of our experience is filled with screens of laptops, smart phones, tablets, e-readers. It is going without saying that technology is transforming “traditional” media. Literature as a discourse or the medium of memory is reflected in the sphere of digital humanities. ‘Is it still a perfect medium?’ as Michał Paweł Markowski asks. The theoretician raises the following questions for our consideration: “What is the mediumistic quality of literature? What is the subject of literature which, being a medium, reveals the inaccessible in our everyday life?”

We have been the witness of the successive revolutions in the area of imagery for the last two centuries, but the tension between the word and the image is still an important aspect of artistic expression. Since the beginning the film has been flirting with technique and technology of new media. Nowadays, directors project virtual reality and quasi-interactive narrations expanding the spectrum of narrative and technological possibilities. Are there any limits of the medium? Does the modern “filmosophy” introduce new approaches to these problems?

Another question is: are the any borders within the medium itself? Is the genre going through inter- and trans-genre searching of the unknown building of new bridges between media? How  do metatexstual strategies (autothematism, reflexivity) perceive the problem of genre issues as well as the medium. To what extend are the distancing techniques thought provoking concerning audiovisual culture/ medium/ genre?

In the issue FILM-MEDIA-LITERATURE we are covering the following areas:

 • film/ literature as the medium
 • diagnosing the changes within “traditional” media
 • filmosophy and the medium
 • intermedial and transmedial practices
 • relations between the word and the image on the medial level
 • relations between the word and the image in artistic practices
 • the space/the time within medium/genre/text
 • transformations and hybrids within genres/ in artistic practices
 • metatexstual  strategies
 • distancing techniques

EDITORIAL GUIDELINES: https://zagadnienia.files.wordpress.com/2016/01/zrl_editorial_guidelines_2016.pdf

DEADLINE : 30th December 2019

CONTACT: gosia.jakubowska@uni.lodz.pl

problems.zrl@uni.lodz.pl

 

 

Reklamy

Numer 61, z. 4/Issue 61, part IV

1457534_1056047611114642_4603642774680858046_nInformujemy, że zeszyt czwarty najnowszego numeru jest już dostępny w wersji elektronicznej w Otwartym Dostępie, w bazie CEJSH.


We have the pleasure to present the latest issue of The Problems of Literary Genres (61/2018, vol. 4).  The current issue is now available in Open Access – CEJSH database.

Numer 61, z. 2/Issue 61, part II

Informujemy, że ukazał się najnowszy zeszyt „Zagadnień Rodzajów Literackich” poświęcony zagadnieniu płci awangardy. Numer ukazał się w wersji elektronicznej w bazie CEJSH.

__________________________________________________________________________________________

We have the pleasure to present the latest issue of The Problems of Literary Genres (61/2018, vol. 2).  The current issue is now available in Open Access  – CEJSH database.

61-126z2

1-1

Call for Papers 2018!

[in English – see below]

W roku 2018 Redakcja planuje publikację 4 zeszytów, w tym 3 tematycznych:

1) – bez tematu głównego

Termin nadsyłania tekstów: 31.01.2018

2) kultura narcyzmu/ekshibicjonizmu

Drugi zeszyt numeru „Zagadnień Rodzajów Literackich” na rok 2018 Redakcja planuje poświęcić zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą kulturą narcyzmu/ekshibicjonizmu. Interesują nas m.in. przemiany gatunków konfesyjnych w dobie kultury uczestnictwa; problematyka powszechności autorstwa (self-publishing, media społecznościowe, blogi, vlogi itd.); autobiografizm i jego granice; urynkowienie i usieciowienie tekstów kultury; funkcje marketingu i PR oraz strategie autorskie i wydawnicze w kontekście recepcji, krytyki i „żywotności” tekstów.

Termin nadsyłania tekstów: 31.03.2018

3) kultura zaangażowana/ kultura w zagrożeniu

W tym wydaniu „ZRL” planujemy skupić się na ocenie kondycji kultury, zwłaszcza literatury, ale także dziennikarstwa, w kształtowaniu relacji społecznych. Czym charakteryzuje się kultura w dobie oddolnych ruchów społecznych i jaki ma wpływ na świadomość obywatelską? Będzie nas interesowało zagadnienie literatury zaangażowanej czy zideologizowanej (czy i jak dziś piszą następcy Thomasa Bernharda czy Witolda Gombrowicza?; czy kalanie własnego gniazda to patriotyzm?), zagadnienie sztuki w relacjach z władzą (m.in. granice krytycyzmu czy problem cenzury współcześnie) oraz kierunki rozwoju dziennikarstwa w kontekście (geo)polityki (dziennikarstwo obywatelskie; retoryka a zaangażowanie ideologiczne; nowe gatunki dziennikarskie). Ponadto proponujemy przyjrzeć się relacjom kultur narodowych z innymi, a także kwestii niezależności/wolności kultury (czy tracimy wolność słowa?; czy możemy mówić dziś o kulturze w zagrożeniu?). Jak zawsze czekamy na teksty poświęcone gatunkom literackim – w tym numerze gatunkom o oczywistym potencjale krytycznym, takim jak m.in. parodia czy pastisz, ale także powieści lub poezji zaangażowanej.

Termin nadsyłania tekstów: 31.05.2018

4) kultura monstrualna/ monstra w kulturze

W planowanym numerze „ZRL” zamierzamy skupić się na jednym z „wiecznie żywych” wątków kultury nowoczesnej: konwencji gotyckiej – tym razem – w jej najnowszych wcieleniach. Interesują nas zatem teksty poruszające następujące kwestie: ewolucji gotyckich figur monstrualności i ciał monstrualnych – ciał zawłaszczanych i zawłaszczających; gotycyzmy a płeć i seksualność; przemiany/ hybrydyzacji gatunków gotyckich, konwencja gotycka wobec takich kategorii, jak wstręt, nostalgia, transgresja; gotyckie narracje – innowacje i powtórzenia; relacja groza – bieżący kontekst społeczno-polityczny; wpływ konwencji gotyckiej na retorykę debaty politycznej. Interesują nas też rozprawy problematyzujące tematykę „gotycką” na meta poziomie – dotyczące literaturoznawczej, czy szerzej, kulturoznawczej refleksji nad grozą w kulturze. Wreszcie, oczekujemy tekstów pokazujących, jak współcześnie wygląda medialny obieg tekstów wpisujących się w konwencję gotycką – fandomy, portale internetowe, magazyny specjalistyczne itd. Wszystkie te zagadnienia – mamy nadzieję – zaprezentowane zostaną zarówno w światowym, jak i polskim kontekście.

Termin nadsyłania tekstów: 31.08.2018

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: problems.zrl@uni.lodz.pl

_____________________________________________________________________________________

 

CALL FOR PAPERS 2018

 

In 2018 „The Problems of Literary Genres” is going to publish four volumes (3 of them concerning a selected theme):

 

1) – general genre issue with no specific dominant subject

Submissions to: 2018-01-31

2) culture of narcissism/exhibitionism

Exemplary topics: confession (genre) and its alternations in the participatory culture; the generality of authorship (self-publishing, social media, blogs, vlogs, etc.); autobiography and its boundaries; the magnitude of PR and marketing; publishing strategies and their role in reception, criticism and „vitality” of texts.

Submissions to: 2018-03-31

3) engaged culture/culture in danger

Exemplary topics: roles of culture and literature, but also journalism, in shaping social relations in the age of bottom-up social movements; engaged culture; engaging processes in culture; ideology in literature; (geo) policy, civic journalism, rhetoric and ideological engagement, new journalism; discourse of power; critical potential of genres such as parody or pastiche, but also novels or engagement poetry.

Submissions to: 2018-05-31

4) monstrous culture/ monsters in culture

Exemplary topics: the Gothic convention and its newest incarnations; the evolution of gothic figures of monstrosity and monstrous bodies – appropriated and appropriated bodies; Gothicism and gender and sexuality; transformation / hybridization of the Gothic genre; Gothic convention in such categories as repulsion, nostalgia, transgression; Gothic narratives – innovations and repetitions; relations between Gothicism and current socio-political context; the impact of the Gothic convention on the rhetoric of political debate; Gothic issues on the meta-level; cultural circularity of the Gothic themed media – fandoms, social media, specialist magazines.

Submissions to: 2018-08-31

 

Please, send the submissions electronically to problems.zrl@uni.lodz.pl.

For further information, please see Editorial Guidelines.