Konferencja / Conference

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze

The Culture od The Reformation and Re-forming of Culture

www.reformacja.uni.lodz.pl

O konferencji

Już od czasów Maxa Webera w refleksji naukowej i filozoficznej pojawiała się myśl, że reformacja to nie tylko zjawisko historyczne, ale nade wszystko społeczno-kulturowe. Kojarzą się z nią m.in.: indywidualizm, doświadczeniowość, nowoczesność, innowacja, aktywizm, asceza w świecie, kreatywność, samorefleksja, komunitarianizm, oszczędność, rozwój rachunkowości, krytycyzm, kapitalizm, kultura pisma i druku. To jedynie kilka przykładów zjawisk i wartości wiążących się nierozłącznie z szeroko rozumianą reformacją w kulturze. Samo istnienie Reformacji owocuje historycznie pojęciem tolerancji i szacunku dla różnorodności. Lista tematów i wartości na pewno nie jest zamknięta.

 

Chcielibyśmy zebrać w debacie konferencyjnej wszystkich tych, których interesują podobne zjawiska w zakresie wielu dyscyplin humanistycznych i sztuk: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, muzykologii i muzyki, historii, historii sztuk (plastycznych, muzycznych, filmowych, teatralnych), historii kultury, socjologii, antropologii, filozofii, historii mediów. Interesują nas zarówno ujęcia analityczne poszczególnych przypadków zjawisk kulturowych, jak i szerokie syntezy procesów długofalowych.

Jako punkt wyjścia do rozważań proponujemy następujące zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym:

 • wpływ reformacji na kulturę XVI i XVII wieku a kultura współczesna;
 • reformacja i kontrreformacja jako uniwersalna dychotomia zjawisk;
 • kultura zmiany – innowacje w kulturze, kreatywne zarządzanie kulturą;
 • człowiek zreformowany – wpływ reformacji na społeczeństwo, zbiorowość a indywidualność;
 • kultura sakralna a kultura świecka po reformacji;
 • kultura dialogu/kultura sporu;
 • język reformacji i reformy języka w kontekście zmian kulturowych w XVI i XVII wieku;
 • co nam zostało z reformacji, czyli dzisiejsze spojrzenie na zjawisko;
 • asceza jako postawa i inspiracja w sztuce;
 • praktycyzm i pragmatyzm a idea reformacji;
 • reformacja – wstęp do Oświecenia?
 • literatura re-formowana.

 

Zależy nam na tym, aby powyższe propozycje były w twórczy sposób interpretowane przez prelegentów. Jesteśmy otwarci także na inne tematy wpisujące się w założenia konferencji. Mamy nadzieje na stworzenie przestrzeni dialogu interdyscyplinarnego i międzykulturowego.

 

http://reformacja.uni.lodz.pl/

 

____________________________________________________________________________

About the conference

Ever since Max Weber in scientific and philosophical reflection, the idea appeared that the Reformation is not only a historical phenomenon but above all socio-cultural. Associated with it were, among others, individualism, experientialism, modernity, innovation, activism, asceticism in the world, creativity, self-reflection, communitarianism, economy, development of accounting, criticism, capitalism, the culture of writing and printing. It’s only a few examples of phenomena and values ​​associated inextricably with the wider Reformation in culture. The very existence of the Reformation bears fruit historically in the concept of tolerance and respect for diversity. The list of themes and values ​​certainly is not limited and closed.

 

Following 500th Anniversary of the Reformation, we would like to gather in the conference debate all those who are interested in similar phenomena in a range of disciplines in the humanities and the arts: literature, cultural studies, linguistics, musicology and music history, history of arts (art, music, film, theatre), cultural history, sociology, anthropology, philosophy, history of media. We are interested in both the analytical approach of individual cases of cultural phenomena, as well as a broad synthesis of long-term processes.

As a starting point for considerations, we suggest the following issues in the diachronic and synchronic perspective:

— the impact of the Reformation on the culture of the sixteenth and seventeenth centuries and contemporary culture;

— the Reformation and Counter-Reformation as a universal dichotomy phenomena;

— culture of change – innovation in culture, creative culture management;

— a reformed man – the impact of the Reformation on society, collectivity, and individuality;

—  sacred culture and secular culture after the Reformation;

— the culture of dialogue / the culture of the dispute;

— Reformation of the language and the language in the context of the reform of the cultural change in the sixteenth and seventeenth centuries;

— what we have left of the Reformation, contemporary  views at the phenomenon;

— asceticism as an attitude and inspiration in the arts;

— pragmatism and pragmatism and the idea of ​​the Reformation;

— the Reformation – an introduction to the Enlightenment?

— literature re-formed;

 

We would like to invite our speakers to interpret our proposals creatively. We are open to other issues that contributed to the founding issues of the conference. We hope to create a space of dialogue, interdisciplinarity and intercultural meeting.

http://reformacja.uni.lodz.pl/