Call for Papers 2018!

[in English – see below]

W roku 2018 Redakcja planuje publikację 4 zeszytów, w tym 3 tematycznych:

1) – bez tematu głównego

Termin nadsyłania tekstów: 31.01.2018

2) kultura narcyzmu/ekshibicjonizmu

Drugi zeszyt numeru „Zagadnień Rodzajów Literackich” na rok 2018 Redakcja planuje poświęcić zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą kulturą narcyzmu/ekshibicjonizmu. Interesują nas m.in. przemiany gatunków konfesyjnych w dobie kultury uczestnictwa; problematyka powszechności autorstwa (self-publishing, media społecznościowe, blogi, vlogi itd.); autobiografizm i jego granice; urynkowienie i usieciowienie tekstów kultury; funkcje marketingu i PR oraz strategie autorskie i wydawnicze w kontekście recepcji, krytyki i „żywotności” tekstów.

Termin nadsyłania tekstów: 31.03.2018

3) kultura zaangażowana/ kultura w zagrożeniu

W tym wydaniu „ZRL” planujemy skupić się na ocenie kondycji kultury, zwłaszcza literatury, ale także dziennikarstwa, w kształtowaniu relacji społecznych. Czym charakteryzuje się kultura w dobie oddolnych ruchów społecznych i jaki ma wpływ na świadomość obywatelską? Będzie nas interesowało zagadnienie literatury zaangażowanej czy zideologizowanej (czy i jak dziś piszą następcy Thomasa Bernharda czy Witolda Gombrowicza?; czy kalanie własnego gniazda to patriotyzm?), zagadnienie sztuki w relacjach z władzą (m.in. granice krytycyzmu czy problem cenzury współcześnie) oraz kierunki rozwoju dziennikarstwa w kontekście (geo)polityki (dziennikarstwo obywatelskie; retoryka a zaangażowanie ideologiczne; nowe gatunki dziennikarskie). Ponadto proponujemy przyjrzeć się relacjom kultur narodowych z innymi, a także kwestii niezależności/wolności kultury (czy tracimy wolność słowa?; czy możemy mówić dziś o kulturze w zagrożeniu?). Jak zawsze czekamy na teksty poświęcone gatunkom literackim – w tym numerze gatunkom o oczywistym potencjale krytycznym, takim jak m.in. parodia czy pastisz, ale także powieści lub poezji zaangażowanej.

Termin nadsyłania tekstów: 31.05.2018

4) kultura monstrualna/ monstra w kulturze

W planowanym numerze „ZRL” zamierzamy skupić się na jednym z „wiecznie żywych” wątków kultury nowoczesnej: konwencji gotyckiej – tym razem – w jej najnowszych wcieleniach. Interesują nas zatem teksty poruszające następujące kwestie: ewolucji gotyckich figur monstrualności i ciał monstrualnych – ciał zawłaszczanych i zawłaszczających; gotycyzmy a płeć i seksualność; przemiany/ hybrydyzacji gatunków gotyckich, konwencja gotycka wobec takich kategorii, jak wstręt, nostalgia, transgresja; gotyckie narracje – innowacje i powtórzenia; relacja groza – bieżący kontekst społeczno-polityczny; wpływ konwencji gotyckiej na retorykę debaty politycznej. Interesują nas też rozprawy problematyzujące tematykę „gotycką” na meta poziomie – dotyczące literaturoznawczej, czy szerzej, kulturoznawczej refleksji nad grozą w kulturze. Wreszcie, oczekujemy tekstów pokazujących, jak współcześnie wygląda medialny obieg tekstów wpisujących się w konwencję gotycką – fandomy, portale internetowe, magazyny specjalistyczne itd. Wszystkie te zagadnienia – mamy nadzieję – zaprezentowane zostaną zarówno w światowym, jak i polskim kontekście.

Termin nadsyłania tekstów: 31.08.2018

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: problems.zrl@uni.lodz.pl

_____________________________________________________________________________________

 

CALL FOR PAPERS 2018

 

In 2018 „The Problems of Literary Genres” is going to publish four volumes (3 of them concerning a selected theme):

 

1) – general genre issue with no specific dominant subject

Submissions to: 2018-01-31

2) culture of narcissism/exhibitionism

Exemplary topics: confession (genre) and its alternations in the participatory culture; the generality of authorship (self-publishing, social media, blogs, vlogs, etc.); autobiography and its boundaries; the magnitude of PR and marketing; publishing strategies and their role in reception, criticism and „vitality” of texts.

Submissions to: 2018-03-31

3) engaged culture/culture in danger

Exemplary topics: roles of culture and literature, but also journalism, in shaping social relations in the age of bottom-up social movements; engaged culture; engaging processes in culture; ideology in literature; (geo) policy, civic journalism, rhetoric and ideological engagement, new journalism; discourse of power; critical potential of genres such as parody or pastiche, but also novels or engagement poetry.

Submissions to: 2018-05-31

4) monstrous culture/ monsters in culture

Exemplary topics: the Gothic convention and its newest incarnations; the evolution of gothic figures of monstrosity and monstrous bodies – appropriated and appropriated bodies; Gothicism and gender and sexuality; transformation / hybridization of the Gothic genre; Gothic convention in such categories as repulsion, nostalgia, transgression; Gothic narratives – innovations and repetitions; relations between Gothicism and current socio-political context; the impact of the Gothic convention on the rhetoric of political debate; Gothic issues on the meta-level; cultural circularity of the Gothic themed media – fandoms, social media, specialist magazines.

Submissions to: 2018-08-31

 

Please, send the submissions electronically to problems.zrl@uni.lodz.pl.

For further information, please see Editorial Guidelines.

 

 

Konferencja / Conference

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze

The Culture od The Reformation and Re-forming of Culture

www.reformacja.uni.lodz.pl

O konferencji

Już od czasów Maxa Webera w refleksji naukowej i filozoficznej pojawiała się myśl, że reformacja to nie tylko zjawisko historyczne, ale nade wszystko społeczno-kulturowe. Kojarzą się z nią m.in.: indywidualizm, doświadczeniowość, nowoczesność, innowacja, aktywizm, asceza w świecie, kreatywność, samorefleksja, komunitarianizm, oszczędność, rozwój rachunkowości, krytycyzm, kapitalizm, kultura pisma i druku. To jedynie kilka przykładów zjawisk i wartości wiążących się nierozłącznie z szeroko rozumianą reformacją w kulturze. Samo istnienie Reformacji owocuje historycznie pojęciem tolerancji i szacunku dla różnorodności. Lista tematów i wartości na pewno nie jest zamknięta.

 

Chcielibyśmy zebrać w debacie konferencyjnej wszystkich tych, których interesują podobne zjawiska w zakresie wielu dyscyplin humanistycznych i sztuk: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, muzykologii i muzyki, historii, historii sztuk (plastycznych, muzycznych, filmowych, teatralnych), historii kultury, socjologii, antropologii, filozofii, historii mediów. Interesują nas zarówno ujęcia analityczne poszczególnych przypadków zjawisk kulturowych, jak i szerokie syntezy procesów długofalowych.

Jako punkt wyjścia do rozważań proponujemy następujące zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym:

 • wpływ reformacji na kulturę XVI i XVII wieku a kultura współczesna;
 • reformacja i kontrreformacja jako uniwersalna dychotomia zjawisk;
 • kultura zmiany – innowacje w kulturze, kreatywne zarządzanie kulturą;
 • człowiek zreformowany – wpływ reformacji na społeczeństwo, zbiorowość a indywidualność;
 • kultura sakralna a kultura świecka po reformacji;
 • kultura dialogu/kultura sporu;
 • język reformacji i reformy języka w kontekście zmian kulturowych w XVI i XVII wieku;
 • co nam zostało z reformacji, czyli dzisiejsze spojrzenie na zjawisko;
 • asceza jako postawa i inspiracja w sztuce;
 • praktycyzm i pragmatyzm a idea reformacji;
 • reformacja – wstęp do Oświecenia?
 • literatura re-formowana.

 

Zależy nam na tym, aby powyższe propozycje były w twórczy sposób interpretowane przez prelegentów. Jesteśmy otwarci także na inne tematy wpisujące się w założenia konferencji. Mamy nadzieje na stworzenie przestrzeni dialogu interdyscyplinarnego i międzykulturowego.

 

http://reformacja.uni.lodz.pl/

 

____________________________________________________________________________

About the conference

Ever since Max Weber in scientific and philosophical reflection, the idea appeared that the Reformation is not only a historical phenomenon but above all socio-cultural. Associated with it were, among others, individualism, experientialism, modernity, innovation, activism, asceticism in the world, creativity, self-reflection, communitarianism, economy, development of accounting, criticism, capitalism, the culture of writing and printing. It’s only a few examples of phenomena and values ​​associated inextricably with the wider Reformation in culture. The very existence of the Reformation bears fruit historically in the concept of tolerance and respect for diversity. The list of themes and values ​​certainly is not limited and closed.

 

Following 500th Anniversary of the Reformation, we would like to gather in the conference debate all those who are interested in similar phenomena in a range of disciplines in the humanities and the arts: literature, cultural studies, linguistics, musicology and music history, history of arts (art, music, film, theatre), cultural history, sociology, anthropology, philosophy, history of media. We are interested in both the analytical approach of individual cases of cultural phenomena, as well as a broad synthesis of long-term processes.

As a starting point for considerations, we suggest the following issues in the diachronic and synchronic perspective:

— the impact of the Reformation on the culture of the sixteenth and seventeenth centuries and contemporary culture;

— the Reformation and Counter-Reformation as a universal dichotomy phenomena;

— culture of change – innovation in culture, creative culture management;

— a reformed man – the impact of the Reformation on society, collectivity, and individuality;

—  sacred culture and secular culture after the Reformation;

— the culture of dialogue / the culture of the dispute;

— Reformation of the language and the language in the context of the reform of the cultural change in the sixteenth and seventeenth centuries;

— what we have left of the Reformation, contemporary  views at the phenomenon;

— asceticism as an attitude and inspiration in the arts;

— pragmatism and pragmatism and the idea of ​​the Reformation;

— the Reformation – an introduction to the Enlightenment?

— literature re-formed;

 

We would like to invite our speakers to interpret our proposals creatively. We are open to other issues that contributed to the founding issues of the conference. We hope to create a space of dialogue, interdisciplinarity and intercultural meeting.

http://reformacja.uni.lodz.pl/

Call for Papers 2018!

Nabór tekstów

 
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” ogłaszają nabór artykułów do numeru 61. (zeszyty 1-4/2018).
 
Od 2016 roku czasopismo ukazuje się jako kwartalnik (cztery zeszyty w roku), w związku z czym nabór do poszczególnych zeszytów rozpoczyna się wcześniej. 
 
Czekamy na teksty niepublikowane, oryginalne, o treści mogącej zainteresować zarówno polskiego, jak i zagranicznego odbiorcę. Tematyka pisma oscyluje wokół zagadnień genologii literackiej, ale także literatury w kontekstach kulturowych.
 
Czekamy nie tylko na artykuły, ale także na hasła do słownika rodzajów i gatunków literackich oraz na recenzje naukowe publikacji związanych z profilem tematycznym naszego czasopisma wydanych w 2015, 2016 i 2017 roku. Od 2016 roku interesują nas także teksty eseistyczne i inne (m.in. sprawozdania z wydarzeń, dyskusje) z zakresu szeroko rozumianej kultury literackiej.
 
Wskazówki redakcyjne dla tekstów w języku polskim. 
 
Termin nadsyłania tekstów upływa 30 listopada 2017 roku.
 
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: problems.zrl@uni.lodz.pl
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Redakcja
 
_________________________________________________________
 

Call for Papers 

 
A renowned Polish academic journal „The Problems of Literary Genres” („Zagadnienia Rodzajów Literackich”) invites contributions for 61 issue (vol. 1/2018, 2/2018, 3/2018 and 4/2018). We are waiting for critical, original, unpublished and innovative submissions written from any theoretical angle, which can attract both oversees and Polish readers.
 
We ar waiting also for reviews of academic books published since 2016.
 
The deadline: 30th November 2017.
 
Editorial guidelines for articles in English and others languages, except Polish. 
 
Please, submit the abstract to problems.zrl@uni.lodz.pl
 
 
Kind regards
 
Editors

2016: 59/4

59-120z4

 

1

 

2

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zeszyty najnowszego numeru są już dostępne w wersji elektronicznej w Otwartym Dostępie, w bazie CEJSH.

_________________________________

We have the pleasure to present the latest issue of The Problems of Literary Genres (59/2016, vol. 4).  The current issue is now available in Open Access – CEJSH database.

 

do-druku-program-srodek

 

Łódź, 2 grudnia 2016 r.

Humanistyka jako translacja i komunikacja

Ogólnopolska konferencja naukowa

Katedra Teorii Literatury

Instytut Kultury Współczesnej UŁ

Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi

 

Obrady będą się odbywały w gmachu Wydziału Zarządzania UŁ (ul. Matejki 22/26)

 

Program konferencji:

8.30: Rejestracja uczestników

9.00: Otwarcie konferencji (Aula A3, III piętro)

9.1011.30:

Obrady plenarne – wystąpienia gości specjalnych oraz dyskusja

Moderator: prof. zw. dr hab. Jarosław Płuciennik

Dr hab. Magdalena Heydel (UJ):

         „Rób swoje, tłumacz!” Wybrane wyzwania współczesnego przekładoznawstwa

Prof. Piotr Stalmaszczyk (UŁ):

 Interdyscyplinarne oblicza humanistyki

Dr hab. Emanuel Kulczycki (UAM):

Otwarta humanistyka: symbioza papieru i cyfrowości

(20-minutowa dyskusja)

 

11.3011.45: Przerwa kawowa, a po niej podział na dwie równoległe sekcje

11.4517.05: Obrady w sekcjach

Aula A3 (III piętro)

 

Sekcja I (11.45–12.45)

Translacja jako wyzwanie

moderator: dr hab. Magdalena Heydel

prof. Jarosław Płuciennik (UŁ): Każda translacja jest parafrazą

prof. Łukasz Bogucki (UŁ): Współczesne wyzwania translatoryki, czyli właściwie czego? Projekt polskiego słownika terminologii przekładoznawczej

dr Agnieszka Przybyszewska (UŁ): Kilkadziesiąt stron tłumaczenia półstronicowego wiersza, czyli José Aburto Zolezzi i wyzwania tłumacza  e-literatury

 

dyskusja (15 min)

 

 

Sala 1.06 (I piętro)

 

Sekcja II (11.45–12.45)

Humanistyka otwarta/zamknięta?

moderator: mgr Julia Dynkowska ???

mgr Anna Smywińska-Pohl (PAU, UJ): Niedostępne dziedzictwo. Dzieła osierocone jako wyzwanie dla humanistyki

dr Anna Jarnuszkiewicz (PAU): Open access a utwory osierocone wobec wyzwań nowej humanistyki

mgr Aleksandra Belina (UW): Między wolnością badacza a pragmatyzmem. O degradacji nauk humanistycznych w obecnym dyskursie edukacyjnym

 

dyskusja (15 min)

 

Sekcja III (12.45–14.00)

Intermedialność sztuk

moderator: dr Agnieszka Przybyszewska

dr Anna Wendorff (UŁ): Przetłumaczyć obraz na słowa. Audiodeskrypcja sztuk pięknych

mgr Joanna Maj (UWr): Muzeum literackie – przypadek popularnej historii literatury

mgr Magdalena Jóźwik (UW): Literatura potrzebuje nowego języka. Polski musical epicki, gdy słowo staje się dźwiękiem i ruchem

mgr Magdalena Ogieniewska (UKSW): Translacje literatury na język tańca – nowe wyzwanie?

 

dyskusja (15 min)

 

 

14.0014.45: Przerwa obiadowa + kawowa

 

 

Sekcja IV (12.45–14.00)

Humanistyka w erze nowych mediów

moderatorzy: mgr Alicja Górska, mgr Kamil Jędrasiak

mgr Olga Łabendowicz (UŁ): Jak sprostać oczekiwaniom polskiego widza? Przekład audiowizualny w erze natychmiastowości

dr Michał Mochocki (UKW): Gry sarmackie w ujęciu anglo-amerykańskich heritage studies

dr Aleksandra Mochocka (UKW): Bohater jako kategoria narracyjna a strategie adaptacyjne w paratekstualnych grach planszowych

mgr Grzegorz Zyzik (UO): Why so serious? Odkrywanie humanistycznych paradygmatów gier komputerowych

 

dyskusja (15 min)

 

 

14.0014.45:  Przerwa obiadowa + kawowa

 

Sekcja V (14.45–16.15)

Translacje kulturowe i narzędzia humanistyki

moderator: mgr Anna Zatora

Maja Starakiewicz (ASP Kraków): Projektowanie graficzne – niedocenione narzędzie humanistyki. O możliwości wizualizacji danych jakościowych

dr Katarzyna Stadnik (UMCS): Humanistyka jako przekład. Kim jest językoznawca kulturowy?

dr Natalia Lemann (UŁ): „Handlarze różnicy, koneserzy zróżnicowania” – pisarz jako antropolog (w służbie komunikacji międzykulturowej).

dr Dorota Gonigroszek (UJK): Nieprzekładalność kulturowa satyrycznych opowiadań S. Mrożka na przykładzie „Z ciemności”

Borys Róg (UZ): Literackie oblicze fizyki kwantowej w powieści „Mobius Dick” Andrewa Crumey’a

 

 

dyskusja (15 min)

 

 

Sekcja VI (14.45–16.00)

Nowe technologie i otwartość w edukacji

moderator: mgr Olga Łabendowicz ???

dr Michał Wróblewski, mgr Patrycja Kruczkowska (UŁ): Kompetencje cyfrowe i humanistyka: projekt DIGi.COM/YOUTH. Jak rozwijać umiejętności ICT osób wykluczonych społecznie

mgr Grzegorz Zyzik (UO) : Oddolne archiwum. YouTube w nauczaniu historii

mgr Sylwia Jankowy (UWr): Edukacja online jak jedno z wyzwań współczesnej humanistyki

dr Dorota Utracka (AHE Łódź): Humanistyczne aspekty architektury informacji

 

dyskusja (15 min)

 

Sekcja VII (16.00–17.00)

Psychologiczno-społeczna rola humanistyki

moderator: mgr Edyta Janiak ???

dr hab. Barbara Gawda, mgr Kalina Łukasiewicz (UMCS): Obraz zaburzeń emocjonalnych w narracji K. Jamison

mgr Katarzyna Dąbrowska (UŁ): Psycholog jako tłumacz – perspektywa narracyjna w psychologii

Konrad Butas (UJ): Humanizm i medycyna, czyli jak przełożyć chorobę na ludzkie doświadczenie

 

dyskusja (15 min)

   

 

 

Zakończenie konferencji – 17.05

Program konferencji „Humanistyka jako translacja i komunikacja” – 2 XII 2016

59/1

Przedstawiamy zeszyt 1 numeru 59/2016. Przypominamy, że od tego roku jesteśmy kwartalnikiem, co oznacza, że przed nami jeszcze trzy zeszyty, nad którymi trwają prace. Wkrótce kolejne wieści na ich temat.

Tymczasem informujemy, że najnowszy zeszyt jest już dostępny w wersji elektronicznej w Otwartym Dostępie, w bazie CEJSH, o czym pisaliśmy w poprzednim poście.

_________________________________

We have the pleasure to present the latest issue of The Problems of Literary Genres (59/2016, vol. 1). We also wolud like to remind you that, starting this year, our journal is quarterly, which means that there are still three volumes in progress. We will post the news about them soon.

The current issue is now available in Open Access – CEJSH database, as we have already mentioned in the previous post.

zrl-59-1-okladka

59-1-spis

59-1-str-red