Procedura recenzowania/Editorial policies

All submissions are subject to two double-blind reviews.

The author does not know the names of the reviewers besides the summary list of the reviewers published in each issue of the journal. The so-called ghostwriting and guest authorship are a sign of scientific dishonesty and detected by the editors will be unmasked, including notification of the institutions concerned.

We are waiting for critical, original and innovative submissions written from any theoretical angle.

„The Problems of Literary Genres” has the plagiarism detection program.


Każdy zgłoszony artykuł naukowy jest poddany „double blind review”, tzn. wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie będą znać danych autora. Autor nie zna także nazwisk recenzentów poza zbiorczą listą recenzentów danego numeru. Tzw. ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wykryte przez redakcję przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem zainteresowanych instytucji.

Redakcja dysponuje zaporą antyplagiatową.

Interesują nas prace niepublikowane, oryginalne, nowatorskie.

Reklamy