Punktacja/Journal Score

The information for Polish academics only.


W wyniku eksperckiej oceny w 2016 roku „Zagadnienia Rodzajów Literackich” otrzymują 14 punktów i znajdują się na liście B wykazu czasopism punktowanych MNiSW.

Liczba punktów za lata:
2015 – 14
2013/2014 – 10
2012 – 10
2011 – 10
2010 – 6
2009 – 4

Częstotliwość ukazywania: 4 x do roku

ISSN: 0084-4446

e-ISSN: 2451-0335

Uzyskana punktacja na liście czasopism naukowych ministra: część: B, punkty: 14,00

Języki publikacji: polski, angielski, inne języki kongresowe

Artykuły polskojęzyczne zawierają streszczenia angielskie.

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach: ERIH+, CEEOL, Index Copernicus, EBSCOhost, CEJSH.